در این دفتر، ازدواج به صورت رسمی با طی مراحل قانونی به صورت کامل ثبت میگردد.