سیدکمال الدین هاشمی فرزند سیدتقی پدرش نیز به سر دفتری ازدواج مشغول بوده که پس از فوت وی کار دفتر داری به پسرش وا گذار شده است. اکنون پس از سال های متوالی تجربه آماده خدمت به شما زوج های گرامی هستیم.

 

 

سردفتر : سیدکمال الدین هاشمی

 

 

منشی دفتر : احمد آزاد